Vận tải đa phương thức là sự kết hợp của các phương tiện vận tải khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, tức là hàng hóa nhanh hơn và hiệu quả hơn. Khi nói đến phương thức vận chuyển này, có nhiều loại phương tiện cần thiết để