Trong bài viết này mình nói về hợp đồng ngoại thương, đặc điểm cũng như nội dung của Contract trong mua bán hàng hóa quốc tế. Với hoạt động mua bán quốc tế, do khoảng cách địa lý, giá trị hàng hóa cao, do đó cần phải có các điều khoản hợp đồng quy định