Thủ tục gia hạn tiền nộp thuế

Điều kiện để được gia hạn nộp thuế cần căn cứ theo quy định tại Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 (được sửa đổi và bổ sung tại Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP). Nghị định này quy định về trường hợp bị thiệt hại về vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh.

>>>>>> Xem thêm: Lệnh giao hàng điện tử EDO

1.Căn cứ pháp lý về thủ tục gia hạn nộp thuế

Thủ tục gia hạn nộp thuế căn cứ theo các quy định dưới đây:

+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ (được sửa đổi và bổ sung tại Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; quy chế lương thưởng

 + Thông tư 38/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục gia hạn nộp thuế

2.Trình tự thực hiện gia hạn nộp thuế

Để làm thủ tục hoàn thuế, đơn vị cần thực hiện theo các trình tự sau: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Bộ hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thời hạn xin gia hạn; trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các tờ khai hải quan đề nghị gia hạn, cam kết kê khai chính xác và cung cấp đúng hồ sơ đề nghị gia hạn; kế hoạch và cam kết nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn: nộp 01 bản chính;

– Hồ sơ khai thuế của số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn: nộp 01 bản chụp; Báo cáo số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp phát sinh tại thời điểm phát sinh các nguyên nhân: 01 bản chính;

Căn cứ Theo khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. học xuất nhập khẩu tại hà nội

– Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) thì cần có thêm:

 + Biên bản xác định mức độ thiệt hại, giá trị thiệt hại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; biên bản xác nhận vụ việc được lập ngay sau khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn: nộp 01 bản chính; khóa học phân tích báo cáo tài chính

+ Xác nhận của Công an tỉnh, thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phát sinh nguyên nhân đề nghị gia hạn đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ: nộp 01 bản chính;

– Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) thì cần có thêm:

+ Quyết định thu hồi địa điểm sản xuất, kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với địa điểm sản xuất cũ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, không phải di dời địa điểm sản xuất kinh doanh theo mục đích yêu cầu của doanh nghiệp: nộp 01 bản chụp;

+ Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về việc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh do di chuyển địa điểm: nộp 01 bản chính; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt 

+ Văn bản xác nhận của cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp người nôp thuế về mức độ thiệt hại trực tiếp do phải di chuyển địa điểm kinh doanh, giá trị thiệt hại phải được xác định căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và các chế độ quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp, gồm: giá trị còn lại của nhà, xưởng, kho, trang thiết bị bị phá dỡ không thu hồi được vốn (nguyên giá sau khi trừ chi phí đã khấu hao), chi phí tháo dỡ trang thiết bị, nhà xưởng ở cơ sở cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt ở cơ sở mới (sau khi trừ đi chi phí thu hồi), chi phí trả lương cho người lao động do ngừng làm việc (nếu có), trường hợp phức tạp, liên quan đến chuyên ngành kinh tế kỹ thuật khác phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn: 01 bản chính;

– Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP): khóa học xuất nhập khẩu thực tế

+ Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất hàng xuất khẩu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư này nhưng có chu kỳ sản xuất, dự trữ nguyên liệu phải gia hạn thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày: Trong văn bản đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày, người nộp thuế phải giải trình rõ việc dự trữ nguyên liệu, vật tư, mô tả quy trình, thời gian sản xuất phù hợp với thực tế của việc dự trữ nguyên liệu, vật tư: 01 bản chính; Giấy tờ chứng minh việc kéo dài thời hạn giao hàng trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm 275 ngày có nguyên nhân do thời hạn giao hàng trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm phải kéo dài hơn: nộp 01 bản chụp.

+ Đối với trường hợp khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) phải có thêm: chứng từ, tài liệu liên quan đến nguyên nhân không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người nộp thuế tiến hành nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế để gửi cho Tổng cục Hải quan xem xét. Có 3 hình thức nộp như sau:

  • Nộp trực tiếp tại cơ quan Hải quan
  • Gửi hồ sơ thông quan đường bưu điện
  • Gửi hồ sơ thông qua giao dịch điện tử (hiện chưa áp dụng)

Bước 2: Chờ xét duyệt từ Tổng cục hải quan

Sau khi bạn nộp hồ sơ, Tổng cục hải quan sẽ xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị và thông báo kết quả tới người nộp thuế. học logistics ở đâu tốt

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục HQ thông báo cho người nộp thuế biết để bổ sung đầy đủ hồ sơ đối với trường hợp không đủ hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ, nếu người nộp thuế không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì không được gia hạn nộp thuế theo qui định;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp đầy đủ hồ sơ, chính xác, đúng đối tượng theo qui định, Tổng cục HQ thông báo bằng văn bản về việc cho phép gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế biết.

Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) , Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Trên đây là thông tin về thủ tục gia hạn nộp thuế, nếu bạn còn thắc mắc về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hoặc cần tư vấn về địa chỉ Học xuất nhập khẩu thực tế ở đâu tốt, hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi rất sẵn sàng giải đáp.

Mong bài viết của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ hữu ích với bạn! 

5/5 - (1 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *