Trong bối cảnh hội nhập cùng nền kinh tế thế giới, nghề xuất nhập khẩu ở nước ta đang vô cùng phát triển nhưng cũng đầy phức tạp. Nhận thấy điều đó, Hải quan Việt Nam đã tiến hành phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám