Bộ Tài chính đã có Quyết định 984/QĐ-BTC ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính. Theo đó, Bộ Tài Chính công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại