FOB là một điều kiện giao hàng được sử dụng rất phổ biến trong Incoterms 2010. FOB là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh Free On Board, nghĩa là người bán sẽ có trách nhiệm giao hàng lên boong tàu và sẽ chuyển rủi ro cho người mua khi hàng đã lên tàu. Điều