Trong bài viết này, mình sẽ nói sơ quá cho các bạn về quá trình hình thành bộ điều khoản Incoterms 2010. Và so sánh sự khác nhau giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2000. Sự khác biệt lớn nhất của I-2010 và  I-2000 là phiên bản 2010 chỉ có 11 điều khoản trong khi phiên