Bất cứ một ngành nghề hay một lĩnh vực nào đều có những nguyên tắc chung mà bạn cần phải chấp hành và thực hiện theo. Đối với hoạt động bảo hiểm cũng vậy. Hoạt động bảo hiểm trong xuất nhập khẩu thực tế cũng có những nguyên tắc đòi hỏi mọi người phải nghiêm