Chứng từ khó nhất, rườm rà nhưng quan trọng nhất trong bộ hồ sơ xin C/O là bảng giải trình tiêu chí xuất xứ hàng hóa khi xem xét đến các tiêu chí xuất xứ của C/O. Để chứng minh một sản phẩm đã có đủ điều kiện cấp C/O, sản phẩm đó phải đáp