Kho ngoại quan là loại hình kho được hải quan giám sát và quản lý chặt chẽ, nơi hàng hóa và hàng tồn kho có thể được lưu trữ, nhập và xuất. Các doanh nghiệp không phải trả thuế nhập khẩu và thuế GTGT, vì vậy, mặc dù các sản phẩm ở trong kho ngoại