Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế còn có nhiều tên gọi khác nhau như Hợp đồng ngoại thương, Hợp đồng mua bán ngoại thương, Hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc Hợp đồng thương mại quốc tế. Cho dù gọi bằng cách nào thì các chứng từ này cũng có cùng một nội dung